REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MPR-LABS.COM

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy MPR-LABS.COM [dalej „Sklep”] umożliwia płatności elektroniczne za usługi świadczone przez Właściciela Sklepu, za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest MPR Labs Sp. z o.o., mająca siedzibę w Łodzi (93-357) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50. KRS 0000933485, NIP 7282856967, REGON 520475597.
3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Płatność za usługi świadczone przez Właściciela Sklepu, w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem, odbywają się z dołu (faktury VAT z odroczonym terminem płatności) lub z góry (dokumenty proforma).
5. Kwoty występujące w Sklepie są wartościami brutto (zawierają podatek VAT).

§2
Płatności

1. Płatności można zlecać poprzez system internetowy Sklepu.
2. Warunkiem realizacji płatności jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i numeru dokumentu/dokumentów, których płatność dotyczy. Sklep potwierdza przyjęcie płatności emailem.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poza systemem Sklepu, zgodnie z indywidualnie uzgodnionymi zasadami współpracy biznesowej.
4. Sklep umożliwia jedynie opłacenie dokumentów wystawionych uprzednio przez MPR Labs Sp. z o.o.

§3
Reklamacje

1. W przypadku niezgodności zleconej płatności ze stanem faktycznym, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić reklamację Właścicielowi Sklepu pocztą elektroniczną.
2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

§4
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy.

§5
Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia zlecenie płatności przez Klienta.
3. Szczegółowe zapisy dot. Polityki prywatności znajdują się na stronie Polityka prywatności

§6
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

pl_PLPolish