Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest MPR Labs Sp. z o.o., mająca siedzibę w Łodzi (93-357) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50, odpowiadający za zapewnienie funkcjonowania portalu mpr-labs.com..

Dane kontaktowe administratora

  1. Z Administratorem danych – MPR Labs można skontaktować się:
   • pocztą elektroniczną pod adresem info@mpr-labs.com;
   • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego online na stronie mpr-labs.com/kontakt;
   • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.
  2. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  1. Niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:
   • celu prowadzenia zleconych usług, przygotowania dokumentacji do zleconych projektów i usług, a także w celach rozliczeniowych;
   • odpowiedzi na zapytania w zakresie świadczonych usług;
   • umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na portalu mpr-labs.com;
  2. Prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
   • marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług;
   • dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim;
   • obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

  Okres przechowywania danych osobowych

  1. Dane są przechowywane przez okres od ich otrzymania w formie kontaktu i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez użytkownika żądania jego usunięcia;
  2. Dane przechowywane w celach archiwalnych – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
  3. Dane związane z udzieleniem odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny– do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  Prawa użytkownika

  Użytkownikom przysługuje:

  1. Prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych;
  2. Prawo do poprawy (sprostowania swoich danych);
  3. Prawo do usunięcia danych – jeśli użytkownik uważa, że Administrator nie ma prawa ich przetwarzać;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – użytkownik może zarządać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważa, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu – użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora;
  6. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej;
  7. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem może wnieść on skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego.

  Udostępnianie danych

  Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  Zmiany w Polityce prywatności

  W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie.

  en_GBEnglish