Wykonawca: MPR Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana pod adresem ul. Kosynierów Gdyńskich 50, 93-357 Łódź, posiadająca Numer Identyfikacji Podatkowej 7282856967, będąca zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000933485, posiadająca numer REGON 520475597, dysponująca kapitałem zakładowym w wysokości 30 000,00zł, w całości opłaconym, dalej nazywana Wykonawca.

Zleceniodawca: Jest to przedsiębiorstwo lub osoba prywatna rozumiana jako bezpośredni odbiorca niniejszej Oferty. Oferta może być przekazana w formie elektronicznej lub papierowej. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności zawartych informacji w Ofercie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 nr 47 poz. 211, z późn. zm), dalej nazywany Zleceniodawcą lub Klientem.

Oferta: Dokument przekazany w formie papierowej lub elektronicznej Zleceniodawcy, zawierający w sobie: dane Zleceniodawcy, nazwę usługi, koszt wykonania usługi, numer oferty, datę oferty, termin ważności oferty.

Formularz Zlecenia: Dokument zawierający w sobie: informacje o Zleceniodawcy, informacje o wykonawcy, informacje o dacie złożenia zlecenia, informacje o zakresie usługi pozwalającym jednoznacznie ją powiązać z pozycją w Ofercie

Usługa: Produkt lub usługa znajdująca się w Ofercie jako oddzielna pozycja. Za Usługę również uważane są informacje przedstawione w komunikacji elektronicznej pomiędzy Wykonawcą, a Zleceniodawcą, w formie zestawienia koło siebie: „Nazwa usługi” – „Koszt usługi”.

 

§1 Umowa wykonania usługi

1.Za wiążące złożenie zlecenia i tym samym zawiązania umowy wykonania usługi uważa się:

  1. Przesłanie przez Zleceniodawcę Oferty wraz z wyraźnym zaznaczeniem oczekiwanych do realizacji usług,
  2. Przesłanie przez Zleceniodawcę Formularza Zlecenia wraz z danymi Zleceniodawcy, terminem złożenia zlecenia oraz informacjami pozwalającymi jednoznacznie zidentyfikować usługę,
  3. Przesłanie podpisanej umowy na realizację usługi.

2. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z oświadczeniem o znajomości i akceptacji OWU.

3. Potwierdzenie realizacji usługi ze strony Wykonawcy jest wiążące w momencie:

  1. Przesłania akceptacji drogą mailową z adresu mailowego pod domeną „mpr-labs.com”
  2. Podpisania umowy na realizację usługi.

4. Wszelkie informacje dodatkowe, niewymienione w Ofercie, w formie porad sugestii lub opinii, należy traktować jako niewiążące sugestie, niepodlegające pod oficjalny komunikat Wykonawcy.

5. Zleceniodawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych informacji do realizacji Usług. Przekazując informacje, jednocześnie deklaruje o ich prawdziwości na moment przekazania oraz o posiadaniu praw do ich dystrybucji. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie dostarczy wymaganych informacji, Wykonawca ma prawo zerwać umowę wykonania usługi z terminem natychmiastowym.

6. W sytuacji utrudnionej komunikacji ze Zleceniodawcą (rozumie się przez to nieodbieranie podanego do komunikacji numeru telefonu, brak odpowiedzi poprzez pocztę elektroniczną na adres mailowy ogólnie rozumiany jako oficjalny lub podany w oficjalnej komunikacji Zleceniodawcy), co bezpośrednio wpłynie na czas realizacji Usługi, Zleceniodawca nie rości sobie jakichkolwiek praw związanych z wydłużeniem realizacji Usługi.

7. Wykonawca zastrzega sobie prawo podzlecenia Usług, odpowiadając tym samych za ich jakość oraz rzetelność.

8. Raporty z badań nie mogą być powielane bez pisemnej zgody Wykonawcy.

9. Wykonawca może odmówić realizacji zleceń niezgodnych z zakresem świadczonych usług.

10. Po wykonaniu zlecenia, Wykonawca przekazuje Zleceniodawcy raport z badań drogą elektroniczną. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy,

Wykonawca może przekazać raport z badań drogą pocztową.

11. Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawca – przed przystąpieniem do realizacji usługi – o wszelkich możliwych niebezpieczeństwach związanych z realizacją zlecenia, tj. obecnością materiałów niebezpiecznych, toksycznych, w tym z uwzględnieniem zdrowia pracowników Wykonawcy.

12. Termin wykonania Usługi każdorazowo, indywidualnie określa Wykonawca. Informacja podana w Ofercie jest szacunkowym okresem czasu, który nie przyjmuje się jako wiążącą informację.

13. Zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia uwag do raportu z badań do 7 dni od otrzymania wyników.

 

§2 Przekazywanie materiału do badań

1.Próbki do badań dostarczane są do siedziby Wykonawca na koszt Zleceniodawcy.

2. Za ryzyko związane z uszkodzeniem próbek dostarczonych do badań odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca.

3. Wykonawca nie jest zobowiązane do przechowywania próbek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie od daty zakończenia badań.

 

§3 Płatności

1. Wykonawca wystawia Fakturę VAT po zakończeniu realizacji Usługi. Faktury VAT są wystawiane z 14 dniowym terminem płatności chyba, że Zleceniodawca ustalił inaczej z Wykonawcą.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej płatności wystawionej Faktury VAT, w przewidzianym terminie, w postaci przelewu na podany numer konta.

3. Za datę uregulowania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego przez Wykonawca. W przypadku opóźnień w płatności przez Zleceniodawcę, Wykonawca ma prawo naliczania odsetek w wysokości maksymalnej.

4. Ceny usług ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą na podstawie złożonej przez Wykonawcę Oferty.

5. Wykonawca może obciążyć Zleceniodawcę dodatkowymi opłatami za dodatkowe czynności niewskazane w zleceniu, a wykonane na wniosek Zamawiającego w trakcie realizacji zlecenia.

6. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe wykonanie zlecenia w części lub w całości, to Wykonawcy przysługuje zapłata kwoty należnej za rzeczywiście wykonaną usługę.

7. Wszelkie koszty dochodzenia roszczeń przez Zleceniobiorcę poniesie Zleceniodawca.

8. Sądem właściwym jest sąd dla siedziby Wykonawcy.

 

§4 Odpowiedzialność

1.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zlecenia powstałe z przyczyn niezależnych od niego.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Zleceniodawcę z tytułu realizacji zlecenia.

3. Wszelką odpowiedzialność za przekazywanie materiału do badań oraz ewentualnych strat poniesionych w trakcie realizacji Usługi ponosi Zleceniodawca.

 

§5 Własność intelektualna

1.Wykonawca deklaruje, że posiada pełne prawo do przekazywanych przez siebie raportów, analiz, dokumentów o charakterze analitycznym lub badawczym.

2.Wszelkie prawa majątkowe do raportów, analiz, dokumentów o charakterze analitycznym lub badawczym są przekazywane na rzecz Zleceniodawcy wraz z opłaceniem Usługi.

 

§6 Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych przez OWU zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.W przypadku powstania kwestii spornych strony zobowiązują się do rozstrzygania ich w sposób polubowny.

3.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za opracowane materiały.  Dane, informacje oraz wyniki badań przekazane przez klienta lub klientowi traktowane są  jako poufne.

4.Wartości w euro są przedstawione na podstawie kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień złożenia oferty. Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2017 r. poz. 15).

5. Powyższe Ogólne Warunki Usług (OWU) dotyczą usług laboratoryjnych, dokumentacyjnych i doradczo – szkoleniowych świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy na podstawie złożonego zlecenia lub zawartej umowy.

6. Wszelkie zmiany niniejszych OWU wymagają dla swej ważności formy pisemnej i dotyczą jedynie określonego przez strony zakresu usług oraz wchodzą w życie z dniem podpisania ze Zleceniodawcą umowy.

en_GBEnglish